Water Resource Survey (WRS)

De Water Resource Survey (WRS) is het eerste product van een unieke samenwerking tussen Aqua-Terra Nova B.V. en Fugro GeoServices B.V.. Door de kennis te bundelen wordt u een instrument aangeboden waarmee, waar ook ter wereld, de mogelijkheden worden aangeven voor de glastuinbouw en agro-foodbedrijven om de beperkt beschikbare hoeveelheden (zoet) water op een duurzame wijze optimaal te benutten.

Door vooraf een analyse uit te voeren naar de beschikbare waterbronnen, kan de watervoorziening uitstekend duurzaam en financieel verantwoord worden ingericht. Een structurele, betrouwbare en commercieel haalbare waterproductie kan bestaan uit verschillende bronnen. Voor het vinden en benutten van deze bronnen is specifieke kennis en ervaring nodig, die binnen het consortium van Aqua-Terra Nova B.V. en Fugro GeoServices B.V. ruimschoots beschikbaar is.                                                                   
Met de WRS wordt per potentiële waterbron (hemel-, oppervlakte-, grond-, afval- en overig water) de structurele beschikbaarheid (verdeling over seizoen en jaren, afstanden, diepte, stroming, afsluitende bodemlagen, etc.) vastgesteld en de watersamenstelling (kwaliteit) in kaart gebracht. Hierbij worden ook de geologische omgevingskenmerken (zoals hoogteverschillen) meegenomen. Daarnaast worden indien gewenst de juridische, beleidsmatige en fiscale aspecten verkend. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze de potentiële waterbronnen geschikt kunnen worden gemaakt voor diverse waterfuncties, rekening houdend met de mogelijkheden en wensen voor verschillende vormen van de waterconsumptie binnen de (glas)tuinbouw, agro-foodbedrijven en de viskweek (zie ook EcoFutura).

De uitdaging van voldoende zoet water
Voor de tuinbouw en de agro-food industrie is water van essentieel belang. Veel (glas)tuinbouw- en agro-foodbedrijven gaan uit van een onbeperkte beschikbaarheid van water. Ervaring leert dat dit uitgangspunt niet correct is. Grondwaterpeilen dalen, de kwaliteit van het beschikbare water neemt af (verzilting), rivieren en meren drogen op of grondwater onttrekking wordt alleen nog toegestaan voor de drinkwatervoorziening. Misinvesteringen, juridische procedures en ecologische calamiteiten zijn het gevolg, terwijl de afzetmarkt steeds meer problemen ziet met gebrek aan duurzaamheid bij de productie. Voorbeelden hiervan zijn bekend in Kenia, in het Midden-Oosten en in Oost-Europa.

Resultaat
Op basis van de verzamelde informatie, kennis en het eventuele veldwerk wordt, mede afhankelijk van de specifieke wensen, het volgende, op hoofdlijnen weergegeven:

1.    Beschrijving van de waterbehoefte en beschikbare bronnen door het jaar heen, geprognosticeerd voor een periode van 10 jaar

2.    Beschrijving van de benodigde zuivering van het water

3.    Beschrijving van de opslagmogelijkheden gecombineerd tot een voorziening die aansluit op de waterbehoefte van de                       gewenste ontwikkeling

4.    Investeringen (Capex) en kosten (Opex)

De WRS levert belangrijke input voor de verdere uitwerking van het business plan voor de locatie. 

Klik hier om de website van de Water Resource Survey te bekijken (Engelstalig)